Нагледно: Бюджетът излиза на плюс от 731 млн. лева.

Източник: Министерство на финансите.

Защо това е важно: На база предварителни данни и оценки, се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) да излезе на плюс в размер около 731 млн. лева към месец юли 2021 г., съобщи Министерството на финансите (МФ). 

Това е положително развитие в сравнение с предния месец, когато консолидираните приходи превишаваха разходите със 118 млн. лева. По темата разказват “Капитал”.

От съобщението на Министерството става ясно, че подобрението на бюджетното салдо за месец юли се дължи на продължаващото подобрение в частта на приходите и на възстановените средства от държавния бюджет от сметката за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Най-съществена сума от тези средства представляват върнатите аванси за изграждането на автомагистрала “Хемус” - около половин милиард лева.

Източник: Министерство на финансите.

Приходите, помощите и даренията по КФП към месец юли 2021 г., ще достигнат около 29.3 млрд. лева. Това е 61.5% от годишния разчет. В сравнение със същия период през 2020 г., се отбелязва ръст от около 4 млрд. лева. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 4.3 млрд. лева, а приходите от помощи намаляват с около 300 млн. лева.

Източник: Министерство на финансите.

Разходите по КФП, в това число и вноската на България към бюджета на Европейския съюз (ЕС), към юли 2021 г. ще бъдат приблизително 28.5 млрд. лева. Това е 54.4% от годишния разчет. За същия период през 2020 г., разходите са 23.5 млрд. лева. Разликата се дължи основно на разходите за борба с пандемията от COVID-19.

Най-значително нарастване има при разходите за социалните и здравноосигурителни дейности. Изразходвани са 740 млн. лева за добавките от 50 лева към пенсиите за периода януари - юли тази година.

МФ съобщава, че частта от вноската на страната в бюджета на ЕС, изплатена към юли 2021 г. от централния бюджет, възлиза на 863.5 млн. лева, което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Статистическите данни за изпълнението на държавния бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на МФ в края на месец август 2021 година.