Нагледно: Допълнителни 161 млн. лв. по мярката 60 на 40 за запазване на заетостта

графика на общо изплатените суми по мярката 60 на 40 към 15 юни 2021 г - обща сума и всички дейности поотделно.
Източник: Министерство на финансите.

Защо това е важно: В края на юли, служебният кабинет одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ). Парите ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори. Това стана ясно след съобщение на Министерството на труда и социалната политика. 

Според обявените данни, чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

В началото на месец юли, Министерството на финансите публикува списък с изплатените средства по мярката 60 на 40 от началото на въвеждането ѝ през март 2020 г. до 15 юни 2021 г.

В списъка фигурират данни за изплатената сума по икономическа дейност на работодателя. Над 1,276 млрд. лв. са общо изплатените средства по мярката. Най-много са компенсациите в сектор “Преработваща промишленост” – 539,4 млн. лева. На второ място по изплатени средства е сектор  “Хотелиерство и ресторантьорство” - 169,7 млн. лв., а на трето - сектор “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” с изплатени 145,7 млн. лева.


На единния информационен портал можете да намерите образци на нужните документи и още информация за мярката и как да кандидатствате.

КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА МЯРКАТА

По мярката се изплащат средства на работодатели от почти всички икономически сектори за запазване на заетостта за работници и служители:

  1. чиято работа е била преустановена през периода на обявените от Народното събрание извънредно положение и извънредна епидемична обстановка;
  2. които по време на извънредното положение или извънредната епидемична обстановка са работили на непълно работно време;
  3. които са ползвали отпуск на основание чл. 173а от Кодекса на труда;
  4. на които е запазена заетостта след подадено уведомление за масови уволнения;
  5. работници и служители, осигурени в сектори “Хотелиерство и ресторантьорство” и “Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде”.

Сфери на икономическа дейност: Право на компенсации за запазване на заетостта имат работодатели от всички икономически сектори с изключение на: Селско, горско и рибно стопанство, Финансови и застрахователни дейности, Държавно управление, Хуманно здравеопазване и социална работа, Дейности на домакинства като работодатели, недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление, Дейности на екстериториални организации и служби.

КАКВО ВКЛЮЧВА МЯРКАТА

Държавата покрива, както следва:

  • 50 на сто от размера на осигурителния доход за м. април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 30 на сто;
  • 60 на сто от размера на осигурителния доход за април 2021 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, при декларирано от работодателя намаление на приходите от продажби с не по-малко от 40 на сто.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Процедурата е направена възможно най-бърза за кандидатстване – по електронен път пред бюрата по труда или чрез лицензиран пощенски оператор.

Крайни срокове за прием на документи за кандидатстване:

  • за месец юни 2021 г. – до 31.07.2021 г.;
  • за месец юли 2021 г. – до 31.08.2021 г.