Нагледно: Годишният обзор на българската икономика за 2020 г.

Снимка на компютърна графика, която изобразява стойности, но няма информация по нея.
Снимката е илюстративна.

Защо това е важно: Министерството на финансите (МФ) публикува годишния обзор на българската икономика за изминалата 2020 г. Обзорът анализира икономическото развитие на страната, като взема под внимание вътрешни и външни фактори, които оказват влияние на икономическите процеси в България. Докладът представя актуалните тенденции на основните макроикономически индикатори.


Според информацията в доклада 2020 г. е преминала под знака на безпрецедентна световна пандемия и икономическа криза. Част от негативните ефекти, които са се проявили, са:

  • значителен спад в пътуванията и туристическите услуги;
  • нарушаване на световните вериги на доставка;
  • спад в крайното търсене на стоки и услуги;
  • ограничения в някои производства;
  • намаление на заетостта и доходите от труд.


В доклада се казва, че здравната криза е довела до световна рецесия, която, измерена чрез спада в световното производство, надмина предходната световна финансова и икономическа криза от периода 2008 - 2009 г.


В периода 2015–2019 г. икономиката на България се развива със средни темпове на растеж от около 3.6%. През февруари 2020 г., Европейската комисия заключва, че България не изпитва макроикономически дисбаланси.


Макроикономическите показатели през 2020 г. са показали сравнително умерено отражение на кризата в България. Брутният вътрешен продукт (БВП) се е понижил с 4.2%, в сравнение със спад от 6.2% за ЕС.


Сред икономическите сектори най-силно засегнати са били дейностите, свързани с туризъм (вкл. ресторанти, места за настаняване, туроператори и туристически агенти), транспорт и търговия; култура, спорт и развлечения.


Бюджетни разходи за финансиране на мерките в отговор на пандемията в страната са били в размер на около 3% от БВП. По програмата “60/40” са били подкрепени 11.9 хиляди предприятия и защитени около 265 хиляди работни места през 2020 г.


Безработицата в България се е повишила до 5.1%, но се е задържала под средното за ЕС-27* ниво, което е около 7.2%. Заетостта е отбелязала спад от 2.3%.


През юли 2020 г. българският лев се присъедини към Механизма на валутните курсове II (ERM II) при запазване на съществуващия фиксиран курс към еврото. През октомври България стана член на Банковия съюз.


Годишният обзор се изготвя от дирекция “Икономическа и финансова политика”.


*ЕС-27 (European Union) включва страните: Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия и Швеция.

**ЕС-19 (Euro Area) включва страните: Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.