Нагледно: Индикаторът на икономическата активност в България се повишава през второто тримесечие.

Графика на ИИА по компненти от 2013 до 2021 г.
Източник: МФ.

Защо това е важно: Министерството на финансите (МФ) обяви, че индикаторът на икономическата активност (ИИА) в страната се е повишил съществено през второто тримесечие на 2021 г. Положително влияние върху ИИА са оказали фактори, свързани с индустрията, външната среда и нагласите на предприемачите за бизнес климата в България.


Какво е ИИА?

ИИА има за цел да представи в обобщен вид текущото състояние на българската икономика, както и да оцени динамиката на дългосрочния и цикличния ѝ компоненти. Индикаторът е съставен чрез динамичен факторен модел и е включва петнадесет макроикономически променливи, измерващи промените както във вътрешната, така и във външната икономическа среда. Брутният вътрешен продукт (БВП) е друг обобщаващ индикатор за икономическата активност в страната, като динамиката на ИИА и на БВП имат сходен характер през повечето периоди на наблюдение. Въпреки това е възможно в отделни периоди да се наблюдават различия. 

Петнадесетте макроикономически променливи са: БВП, индекс на промишлено производство, индекс на строителна продукция, индекс на оборота в търговията на дребно, общ бизнес климат, осигуреност на промишленото производство с поръчки, очаквания за заетостта в промишлеността, очаквания за цените в промишлеността, средна натовареност на производствените мощности, паричен агрегат М1, лихвен процент по дългосрочни кредити в лева, приходи от ДДС, индекс на цената на петрола, индекс на международните цени на неенергийните суровини и БВП на Европейския съюз (ЕС).

Още по-подробна информация можете да откриете тук.


В брой две на тримесечното издание за тази година е направена ревизия на включените в ИИА показатели и композитният индикатор е преоценен според новата методология за целия период от 2001 г. насам.

Графика на декомпозиция на променливите в ИИА.
Източник: МФ.

МФ посочва, че ИИА преминава в положителна територия през второто тримесечие от годината. Композитният индикатор досита 0.71, при -0.45 през първото тримесечие. Най-голяма промяна спрямо предходния период е отчетена при показателите, свързани с индустрията - производствен капацитет и индекс на промишлено производство.

През второто тримесечие на 2021 г. стойността на €-coin е близка до отчетената през първите три месеца на годината. Оценената цикличната позиция на еврозоната остава стабилна, подкрепена от продължаващите благоприятни нагласи на предприемачите и домакинствата.

Най-общо казано €-coin е индикатор за състоянието на икономиката в еврозоната. Още информация за €-coin можете да откриете на официалния сайт тук.

Графика на оценени циклични колебания в еврозоната и в България.
Източник: МФ.

Повишението на цикличния компонент на ИИА през второто тримесечие следва отчетените положителни развития в страните от еврозоната. Наблюдават се известни различия, произтичащи от това, че €-coin отчита съществен растеж още през първите три месеца на годината, докато положителната промяна на ИИА в България настъпва през второто тримесечие на годината.

Оценката за ИИА през второто тримесечие е предпоставка за съществено ускоряване и на реалния растеж на БВП, се казва в доклада на МФ.

Графика на ИИА и Брутен вътрешен продукт от 2013 до 2021 г.
Източник: МФ.

С добавянето на нови данни за всяко тримесечие, ИИА се преизчислява за целия период от 2001г. насам.