Нагледно: Министерството на финансите публикува списък на договорите над 1 млн. лева.

графика на брой договори с предприятия, в чието име фигурира град София
Източник: Министерство на финансите.

Защо това е важно: Поради големия обществен интерес, Министерството на финансите (МФ) публикува списък с договори на стойност над 1 млн. лева, сключени от публични предприятия с доставчици на строителство, стоки и услуги за периода 1 януари 2019 - 30 април 2021 г.

Общата сума на договорите с проведена обществена поръчка е 11.5 млрд. лева, а на договорите без обществена поръчка (“ин хаус”) - около 8.1 млрд. лева. И двете суми са без ДДС.

От МФ добавят, че в общите суми не са включени договори, които са с прогнозни цени, както и рамкови договори, чиито цени се определят с приемо-предавателен протокол.

Според анализа на разходите на публичните предприятия, представен на Втория обществен съвет към министъра на финансите, общата сума на договорите, сключени от държавните предприятия за периода, е на стойност над 20 млрд. лв.

Графика на стойността на договори с предприятия, в чието име фигурира град София в лева - 4 745 192 112 за София от 19 593 547 466 общо.
Източник: Министерство на финансите.
Графика на договори с или без обществена поръчка, в чието има фигурира град София - 58 без и 242 със.
Източник: Министерство на финансите.

От общо 2018 договора в списъка, в 300 от тях фигурира град София. Те са сключени с 19 предприятия от столицата. Общата стойност на тези договори, с и без обществена поръчка, е 4,745,192,112 лева. Средната стойност на договор възлиза на малко под 16 млн. лева. 242 от софийските договори са с обществена поръчка, а 58 са без. Възможно е да има и други договори с предприятия, за които в списъка не е упоменато, че седалищата им са в столицата.

Очаквайте допълнителен анализ по темата.