Нагледно: Министерството на финансите публикува тримесечния бюлетин “Финансов сектор: оценки и очаквания”.

Графика на икономическата ситуаиция в страната през второто тримесечеие на 2021 г.
Източник: МФ.

Защо това е важно: Министерството на финансите (МФ) разпространи новия брой на бюлетина в четвъртък, 26 август. 

Изданието “Финансов сектор: оценки и очаквания” представя очакванията на широк кръг финансови посредници по отношение на основни макроикономически показатели и фактори, отнасящи се до извършваната от тях дейност. Публикацията анализира агрегираните очаквания относно икономическия растеж, инфлацията, основния лихвен процент, валутния курс на лева спрямо щатския долар и лихвените проценти по депозити и кредити. Осъществява се на базата на анкетиране на търговски банки, инвестиционни посредници, управляващи дружества и пенсионноосигурителни дружества. Изготвя се от дирекция “Икономическа и финансова политика”. Серията включва четири тримесечни издания на български език.

Очакванията за икономическия растеж през третото тримесечие на годината остават на положителна територия, като търговските банки са най-оптимистично настроени. Обобщената оценка на участниците остава близко до тази от предходното издание. Нагласите на мениджърите, по данните от краткосрочната бизнес статистика на Националния статистически институт (НСИ), показват че очакванията за търсенето на услуги и за строителната дейност през следващите три месеца се подобряват. Очакванията за бъдещите продажби в търговията на дребно през следващите три месеца през май и юни също са се подобрили.

Графика за очакванията на годишния темп на икономически растеж за третото тримесечие на 2021 г. спрямо предходното.
Източник: МФ.

Изследването разглежда годишния темп на изменение на потребителските цени, изменението на заетостта, динамиката на основния лихвен процент, движението на номиналния курс на лева към щатския долар, борсовите индекси, лихвените проценти по депозитите и по кредитите, както и нивото на междуфирмената задлъжнялост. 

Пълния бюлетин можете да изтеглите от сайта на МФ.